Artikel 1:

Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van de scooter krijgt u een uitgebreide uitleg over de werking van de snorscooter.

Artikel 2:

Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Bestuurder(ster) tevens huurder(ster) dient een minimum leeftijd te hebben van 16 jaar en in het bezit te zijn van een geldig bromfietsrijbewijs (AM) of geldig ander rijbewijs (A of B). Zowel van het rijbewijs/certificaat als geldige legitimatie (paspoort/identiteitskaart) maken wij een kopie.

Artikel 3:

Ondertekende dient zich gedurende de huurperiode altijd te houden aan de Nederlandse wetgeving. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4:

De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) betaald te hebben.

Artikel 5:

De scooter is W.A. verzekerd door Poppe Scooters, huurder is bij schade gehouden aan een minimaal eigen risico van € 150,-. Bij aflevering van de scooter wordt een schadeformulier meegeleverd.

Artikel 6:

Bij parkeren dient de scooter te allen tijde te worden gezekerd met het bijgeleverde slot. De huurder is verantwoordelijk voor de juiste bevestiging aan een vast punt.

Artikel 7:

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, verlies, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde scooter toegebracht of ontstaan, ongeacht of die gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden alsmede foto’s ter plekke. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de scooter. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De huurder zal die hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

Artikel 8:

Het huren van de scooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder, ook achteraf.

Artikel 9:

Het is huurder en/of medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10:

Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding, geldt een toeslag tarief van € 10,- per snorscooter (per 30 minuten).

Artikel 11:

De huurder zal als een goede beheerder de hem/haar verhuurde (snor)scooter verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.

Artikel 12:

Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde omstandigheden of weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 13:

De snorscooter dient minimaal 24 uur van te voren worden gereserveerd. Bij vroegtijdige reservering van groepen (2 of meer) dient 25% van de overeenkomst minimaal 1 week van te voren te worden overgemaakt.

Artikel 14:

Annuleringen door de huurder dienen minimaal 3 dagen van te voren te worden ingediend. De verhuurder is te allen tijde gemachtigd verhuur te annuleren.

Artikel 15:

De huurder betaald een borgsom van € 150,- per snorscooter voor aanvang aan de verhuurder. Deze borg krijgt de huurder terug na de huurperiode, als de snorscooter in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte waarborgsommen te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen betaald door uw gehele groep kan hiervoor, indien nodig, aangewend worden.

Artikel 16:

Het is uitdrukkelijk verboden om zich met de scooter(s) op onverharde wegen te begeven. Hieronder wordt o.a. verstaan; duinen, natuurgebieden, bospaden en strand etc.

Artikel 17:

Het is huurder bekend dat de vermelde tarieven exclusief brandstof is. De scooter dient volgetankt terug ingeleverd te worden.